Zasady użytkowania obuwia

W trosce o zapewnienie Państwa satysfakcji i zadowolenia ze sprzedawanego przez nas obuwia, prosimy o przestrzeganie wymienionych w dalszej części ulotki zasad jego użytkowania i konserwacji.

1. Podczas ubierania i zdejmowania, obuwie powinno być rozsznurowane.

2. Dokładne zasznurowanie obuwia w czasie noszenia, zapobiega otarciom stóp i przedwczesnemu wytarciu podszewek, przetarciu zapiętków.

3. Obuwie należy zakładać przy pomocy łyżki do butów, aby uniknąć złamania zakładek i rozerwania cholewki.

4. Należy unikać przemoczenia obuwia, które każdorazowo wpływa na pogorszenie się jego właściwości. Nawet prawidłowo konserwowane obuwie może ulec przemoczeniu. Przemoczenie uznaje się za uszkodzenie mechaniczne. Gdy dojdzie do przemoczenia obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródła ciepła. W celu zabezpieczenia obuwia przed deformacją, zaleca się stosowanie prawidełek lub wypełnienie obuwia miękkim papierem.

5. Prosimy pamiętać o tym, aby obuwie było wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Przypominamy, że obuwie wyjściowe nie jest właściwe do uprawiania sportu i turystyki, nie powinno być również używane jako obuwie robocze.

6. Utrzymanie obuwia w czystości i bieżąca konserwacja zapewnia jego trwałość i estetyczny wygląd przez cały okres użytkowania.

7. Zalecamy przeprowadzanie bieżącej konserwacji obuwia, wykorzystując w tym celu właściwe dla danego rodzaju skóry środki (rodzaj skóry podano na zawieszce i pudełku). Sposoby konserwacji i czyszczenia oraz rodzaj środków pielęgnacyjnych podajemy w dalszej części ulotki.

8. Pranie w pralce, w wysokiej temperaturze oraz z dodatkiem silnego detergentu, może prowadzić do odbarwień lub całkowitego zniszczenia buta.

9. Dbałość o obuwia należy do użytkownika (bieżąca konserwacja, wymiana wkładek oraz sznurowadeł).

10. Obuwie należy możliwie często wietrzyć. W miarę możliwości nie używaj codziennie tej samej pary obuwia. Intensywna eksploatacja jednej pary obuwia prowadzi do jej przedwczesnego zużycia.

 

PODSTAWOWE WARUNKI REKLAMACJI

Każdy produkty zakupiony na stronie Spicysneakers.pl można reklamować z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym przez okres 2 lat od daty otrzymania produktu przez Konsumenta. Spicysneakers.pl nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

W przypadku pojawienia się w zakupionym towarze niezgodności towaru z umową (wady), klient ma prawo daną wadę reklamować. Wada oznacza zmianę cech towaru, której powodem jest użycie nieodpowiedniego, bądź złej jakości materiału, niewłaściwej technologii, bądź złego rozwiązania konstrukcyjnego.

Rękojmia za wady NIE OBEJMUJE:

• naturalnego zużycia towaru (np. starcie spodów obuwia, wytarcia wkładek i wyściółek, odkształcenia spowodowane złym dopasowaniem obuwia do stopy, odbarwienia będące skutkiem przemoczenia lub przepocenia),

• uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Użytkownika i osoby trzecie: obicia, otarcia, pękanie powłoki lakierowanej, drobne powierzchniowe pękanie lica skóry lub powłoki kryjącej laminowanej w miejscach zgięcia buta, wykwity i ślady po przemoczeniu skóry), zniszczenie, przetarcie zapiętków od zakładania lub zdejmowania butów nierozsznurowanych, zapadanie się pięty z powodu punktowego obciążenia podeszwy np. podczas kierowania samochodem, noszenie obuwia niedokładnie/luźno zasznurowanego, co w konsekwencji powoduje przetarcie zapiętków,

• uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej konserwacji lub jej braku,

• naturalnych zmian materiału, z którego towar został wyprodukowany,

• uszkodzeń spowodowanych praniem towaru,

• wygody oraz komfortu użytkowania. Dopasowanie obuwia do wymiaru stóp leży po stronie Użytkownika.

Reklamacja uważana jest za poprawną, jeśli reklamowany towar jest kompletny oraz spełnia podstawowe zasady higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi (w szczególności Kodeks cywilny art. 556-576).

OZNACZENIA SŁOWNE I PIKTOGRAMY CZĘŚCI OBUWIA

Slowne oznaczenie buta 

Uprzejmie informujemy, że warunki reklamacji z tytułu rękojmi zostały określone w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145 ze zm.). Przedstawione poniżej omówienie najistotniejszych w tym zakresie uregulowań ustawy prosimy traktować jako materiał informacyjny.
Podstawą roszczeń konsumenta w stosunku do sprzedawcy może być istniejąca w momencie wydania wada fizyczna (rękojmia). W przypadku, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (Art. 5562 Kodeksu Cywilnego). 

W przypadku obuwia z reguły nie ustala się indywidualnie jego właściwości. Uznaje się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.

W razie stwierdzenia wady fizycznej, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Dopiero gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów lub narażałyby konsumenta na znaczne niedogodności, możliwe jest obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Nie dotyczy to jednak tych przypadków, gdy wada jest nieistotna. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeżeli kupujący o tej niezgodności wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

PAMIĘTAJ O CODZIENNEJ KONSERWACJI OBUWIA.